Home » Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DAMEN PLASTICS BV

gevestigd te Nuenen

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1. Op alle door en/of aan Damen gedane aanbiedingen, allen met Damen gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle verbintenissen met Damen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Damen.

3. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en bijzondere titel.

Artikel 2: Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen van Damen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

2. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, monsters en/of andere specificaties voorkomend in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen, is Damen niet aansprakelijk, aangezien deze slechts bij wijze van aanduiding worden verstrekt.

3. Alle aanbiedingen worden kosteloos ingediend. Zij blijven eigendom van Damen en kunnen te allen tijde door Damen worden teruggevorderd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Damen mogen bedoelde bescheiden, monsters, etc. niet gekopieerd of op welke andere wijze dan ook vermenigvuldigd worden, nagemaakt, openbaar gemaakt of aan derden getoond of overhandigd worden.

4. Damen is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Damen is niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaan af op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart ons, met betrekking tot het bovenstaande,voor de uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging overeenkomsten.

1. Een opdracht is voor Damen pas bindend hetzij op het moment dat zij de opdracht schriftelijke heeft bevestigd, hetzij op het moment dat zij met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

2. Voor het bewijs van inhoud van de opdracht worden de opdrachtbevestiging en/of de administratieve gegevens van Damen, waaronder de op de opdracht betrekking hebbende factuur, geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Damen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een daartoe door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 4: Prijzen.

1. Alle prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. De goederen zijn, vanaf verlaten fabriek/magazijn, voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren.

2. In geval van aantoonbare wijziging van de door de toeleveranciers van Damen aan Damen berekende prijzen en/of aantoonbare wijzigingen van andere kostprijsbepalende factoren, zoals energiekosten, milieukosten, materialen, lonen, belastingen, rechten, lasten, valutakoersen, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Damen gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de terzake geldende dwingendrechtelijke bepalingen, ongeacht of de wijzigingen voor Damen al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke wijziging van de prijs geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Elke van Damen uitgaande factuur zal op basis van de gewijzigde prijzen worden opgemaakt.

Artikel 5: Bepalingen omtrent het produkt.

1. Damen wordt geacht aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid produkt te hebben voldaan, wanneer wij 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren.

2. Door opdrachtgever of namens hem, aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door ons te vervaardigen produkt moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten aan ons de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% tijdig, gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen en voor de goede toepasbaarheid daarvan. Damen gaat er zonder enig onderzoek van uit, dat deze onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen, opgedragen produkt toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn, behoudens andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen.

4. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door ons niet te verwerken zijn en dit produktstilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Damen als gevolg van deze stilstand geleden schade.

Artikel 6: Transport en risico.

1. Damen zal zorgdragen voor een zodanige verpakking en beveiliging van de af te leveren zaken, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1, draagt Damen zorg voor transport van de af te leveren zaken naar der overeengekomen plaats of plaatsen. Indien geen plaats van aflevering is overeengekomen of aangegeven, is de fabriek van Damen de plaats van aflevering.

3. Wanneer Damen voor verpakking en/of transport van de zaken laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – is opdrachtgever verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze verpakkings- en/of laadmaterialen voor eigen rekening terug te zenden naar het door Damen opgegeven adres.

Artikel 7: Levering.

1. Opdrachtgever is verplicht om de door Damen ter aflevering aan geboden zaken in ontvangst te nemen.

2. Een door Damen aangegeven levertijd is nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Damen niet binnen deze termijn de bestelde zaken geleverd heeft, doch niet dan nadat Damen bij aangetekend schrijven nog een redelijke termijn gesteld is om alsnog aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen.

4. Een leveringstermijn gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken afkomstig van de opdrachtgever in ons bezit zijn, een eventuele overeengekomen vooruitbetaling is geschied, en een eventueel bij wijze van proef vervaardigd monster is goedgekeurd.

5. In geval van niet tijdige levering ten gevolge van overmacht aan de zijde van Damen, geldt in afwijking van het gestelde lid 3 van dit artikel, het gestelde in artikel 11 omtrent overmacht.

Artikel 8: Garantie, inspectie en reclame.

1. Damen garandeert dat de geleverde zaken, met inachtneming van de gebruikelijke en/of overeengekomen toleranties, voldoen aan de overeengekomen maten, en garandeert gedurende een periode van 2 maanden na aflevering aan de opdrachtgever de geleverde zaken voor fabricagefouten en/of materiaalgebreken.

2. Damen waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeen komst.

3. Aanspraak op garantie vervalt direct in de volgende gevallen:

– Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Damen niet stipt nakomt, doch herleeft na volledige betaling.

– Indien opdrachtgever of een afnemer van hem zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt, zoals het niet gebruiken van de zaken volgens de daaraan door Damen gegeven bestemming.

– Indien opdrachtgever of een afnemer van hem in de geleverde zaken wijzigingen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

4. Opdrachtgever is gehouden om onverwijld na in ontvangstname van de geleverde zaken deze te inspecteren op aard, hoeveelheid, maatvoering, fabricagefouten en/of materiaalgebreken.

5. Alle reclames met betrekking tot de hoeveelheid geleverde produkt moet binnen 24 uur na levering in ons bezit zijn, bij gebreke waarvan de hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleveringsbon of dergelijk document geacht wordt door de opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd.

6. Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of over kwaliteit van de geleverde zaken, moeten geschieden binnen acht dagen na aflevering.

7. Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door Damen dan ook niet meer in behandeling te worden genomen.

8. Retourzendingen worden door Damen uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande goedkeuring door Damen en mits franco verzonden.

9. Het in behandeling nemen van reclames en klachten laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

10. De aansprakelijkheid van Damen op grond van lid 1 en 2 is beperkt tot het herstel van binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen of afwerking – voorzover althans redelijkerwijs mogelijk – of vervanging, zulks te keuze en op kosten van Damen, alles evenwel met een maximum van de factuurwaarde van de betreffende zaken, Indien Damen ter uitvoering van zijn verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, verleent zij echter een maximale garantie voor die zaken tot die garantie die die derden aan Damen bieden.

11. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken tot het vergoeden van enige schade, van derden, die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Artikel 9: Betaling.

1. Een door Damen aan opdrachtgever toegezonden factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, ook indien de factuur betreft goederen die op afroep geleverd worden of wanneer het een deellevering betreft. Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt de uitvoering van alle voor de opdrachtgever aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, danwel tot een door Damen te stellen termijn.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door Damen toegestaan.

3. Indien het volgens een factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn door de opdrachtgever is voldaan, is Damen gerechtigd aan opdrachtgever per maand of gedeelte daarvan over het totale nog openstaande bedrag, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een rente te berekenen welke op jaarbasis de op dat moment geldende wettelijke rente vermeerderd met 2% bedraagt.

4. Wanneer Damen genoodzaakt is de onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, is Damen gerechtigd van opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente, met een minimum van € 350,- exclusief B.T.W.

6. Damen heeft te allen tijde het recht nadere zekerheden te verlangen van de opdrachtgever voor de betaling. Indien binnen 10 dagen na het verzoek om zekerheid te stellen niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en -overgang.

1. Alle door Damen aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Damen totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Damen terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Damen verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Damen op opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Damen, heeft voldaan.

2. Opdrachtgever is verplicht om Damen onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom van Damen zijn, in hun macht te verkrijgen c.q. zich daarop te verhalen. Opdrachtgever is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendomsrechten van Damen te beschermen.

3. Bij niet-nakoming door opdrachtgever van hem in dit artikel genoemde verplichtingen, is Damen gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op de grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – eigendom van Damen zijn, terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden om Damen de plaats te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Damen te identificeren, en verleent Damen reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te – laten – betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 11: Overmacht.

1. Van overmacht aan de zijde van Damen is sprake indien van Damen redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst gevergd kan worden ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Damen als bij derden, van wie hij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Damen ontstaan.

2. In geval van overmacht is Damen te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat hij deswege gehouden is enige schade aan opdrachtgever te voldoen.

3. Indien opdrachtgever Damen daartoe schriftelijke aanmaant, is hij gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van zijn keuze schriftelijk uit te spreken.

4. Indien Damen gedeeltelijke aan zijn verplichtingen voldaan heeft ten tijde van het intreden van de overmacht, is hij gerechtigd de geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijke en tussentijds te factureren, en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en exoneratie.

1. De aansprakelijkheid van Damen is, behoudens tot datgene waartoe Damen op grond van garantie gehouden is, in alle gevallen beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor Damen terzake verzekerd is. Bij ontbreken van enige verzekeringsdekking, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Damen beperkt tot de factuurwaarde van de schade toebrengende zaak, exclusief B.T.W.

2. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, uit welke hoofde, is uitgesloten.

3. Opdrachtgever is verplicht Damen te vrijwaren voor aanspraken van derden op schadevergoeding, onverminderd evenwel het bepaalde omtrent garantie.

Artikel 13: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

1. In geval van fabricage van artikelen naar tekening, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, door Damen van haar opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, neemt opdrachtgever de volledige garantie op zich, dat door de vervaardiging en/of de levering van die artikelen geen octrooi-, merken- of gebruiksrechten, handelsmodellen of enige andere rechten van derden worden aangetast en vrijwaart opdrachtgever Damen tegen alle eventuele jegens hem geldend te maken aanspraken. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als zojuist bedoeld tegen vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Damen zonder meer gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Damen op eventuele verdere schadevergoedingen jegens hem gehouden is.

2. Damen is verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen van de bij hem binnen gekomen bezwaren zijdens derden tegen vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.

Artikel 14: Ontbinding.

1. Indien:

a. opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Damen niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

b. opdrachtgever failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in – voorlopige – surséance van betaling verkeert;

c. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

d. opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;

e. opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

f. opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Damen heeft voldaan, heeft Damen het recht door het enkel plaats vinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als zijn eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door opdrachtgever aan hem verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Damen het recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

2. Teneinde het recht van Damen tot terugname te kunnen uitoefenen, verleent opdrachtgever hem reeds nu vooralsdan toestemming om de terreinen en/of gebouwen waar de zaken zich bevinden te – laten – betreden. Opdrachtgever is gehouden om Damen de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en deze als zijn eigendom te identificeren.

Artikel 15: Matrijzen.

1. Indien Damen voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereed schap e.d. moet zorgdragen, begint Damen eerst met de vervaardiging nadat onze opdrachtgever ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkomingen in vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo vangt Damen eerst met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan matrijzen etc. aan, nadat hiervoor verschuldigde (zonodig geschatte) kosten zijn voldaan. Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever ons op eerste verzoek een door ons vast te stellen voorschot op de kosten.

2. Matrijzen etc. door Damen vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik dat deze door ons voor de vervaardiging van het produkt in gebruik worden genomen, over in eigendom van de opdrachtgever. Deze matrijzen etc. worden evenwel door ons bewaard indien zij niet voor de produktie worden gebruikt en behoeven niet eerder aan de opdrachtgever – op zijn schriftelijk verzoek – te worden teruggegeven dan na verloop van drie jaren na aflevering en/of betaling van de laatste door hem bij ons gedane bestellingen van produkten, met deze matrijzen etc. vervaardigd. De opdrachtgever is gehouden om binnen vier jaar na aflevering van de laatste bestelling, de matrijzen etc. bij ons op te halen. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt door ons schriftelijk een termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien de opdrachtgever niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen etc. door ons vernietigd worden, zonder dat Damen dientengevolge gehouden is enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. De opdrachtgever is gehouden de kosten die Damen vanwege de vernietiging moeten maken te betalen.

3. In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter eerst nadat al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.

4. Damen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van matrijzen etc., behalve in geval van opzet of grove schuld onzerzijds. Voor opzet of grove schuld van ondergeschikten of onderaannemers is Damen niet aansprakelijk. Indien Damen aansprakelijk is, worden de matrijzen etc. naar onze keuze ofwel hersteld ofwel vervangen. Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding is Damen niet gehouden. Damen is niet verplicht de in ons bezit zijnde matrijs etc. te verzekeren tegen schade door welke oorzaak dan ook.

5. Voorzover Damen op de aanbieding of orderbevestiging heeft aangegeven voor welk aantal slagen of produkten een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. nadat aantal stuks, respectievelijke na de produktie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere produktie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij de offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zal Damen, zodra ons blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor een economisch verantwoorde produktie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval worden hem tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging opgegeven. Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde produktie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume als de arbeidsintensiteit. Zolang een matrijs etc. naar de hierboven vermelde maatstaven nog voor produktie geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de ermede vervaardigden produkten, de onderhoudskosten voor onze rekening gedurende een periode van twee jaar na het eerste gebruik. Matrijzen etc. die voormelde maatstaven niet meer voor produktie geschikt zijn, behoeven door ons niet meer te worden teruggegeven en mogen door ons vernietigd worden zonder dat Damen daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

Artikel 16.

Damen is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten en leveranties van derden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop zij van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen omtrent de totstandkoming en/of uitvoering van de in lid 1 genoemde algemene voorwaarden en overeenkomsten, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, ter keuze van Damen worden beslist door hetzij de te ‘s Hertogenbosch bevoegde rechter, hetzij de kantonrechter te Eindhoven, hetzij de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtgever woonachtig of gevestigd is.